نقش مصرف رسانه ای و کارکرد رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد، دامغان،ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه پیام نورکرج، البرز، ایران

چکیده

هدف نقش مصرف رسانه ای و کارکرد رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش می‌باشد.

روش پژوهش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش است که طبق آخرین استعلام تعداد 95 نفر مشغول به فعالیت می باشند روش نمونه‌گیری به روش غیر تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 76 نفر انتخاب شد. جمع‌آوری داده‌ها با پرسشنامه هویت اجتماعی (صفاری نیا و روشن، 1390)، پرسشنامه کارکرد رسانه اجتماعی کاروانیکه در سال (1393) ، پرسشنامه مصرف رسانه ای عدلی پور سال (1393 ) بود .برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک نمونه ای ، ضریب همبستگی و رگرسیون و همچنین روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS Smart استفاده‌شد.

با توجه به یافته های پژوهش مشخص شد که اختلاف معنی‌داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی وضعیت متغیر هویت اجتماعی و کارکرد رسانه ای و مصرف رسانه ای دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش وجود داردهمچنین یافته های پژوهش نشان داد که، بین نقش مصرف رسانه ای و کارکرد رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان‌دهنده تمامی شاخص های آزمون خوبی برازش تناسب مدل بود بنابراین مدل نقش مصرف رسانه ای و کارکرد رسانه های اجتماعی بر هویت اجتماعی دبیران تربیت بدنی شهرستان خاش از لحاظ شاخص‌های برازش، از برازش لازم برخوردار بود.

عنوان مقاله [English]

The role of media consumption and the function of social media on the social identity of physical education teachers in Khash city

نویسندگان [English]

  • elahe damavandi 1
  • Hossein Poursoltani Zarandi 2
  • Maryam Irannejad 3
1 PhD student in sports management, Azad University, Damghan, Iran
2 Associate Professor of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Science in Sports Marketing Management, Payam Noorkraj University, Alborz, Iran
چکیده [English]

The aim is the role of media consumption and the function of social media on the social identity of physical education teachers in Khash city.

Research method: The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation based on structural equation modeling. The statistical population is all the physical education teachers of Khash city, which according to the last inquiry, there are 95 people who are working. The sampling method was non-random. The statistical sample size was selected using Cochran's formula of 76 people. Data collection was done with the Social Identity Questionnaire (Safarinia and Roshan, 2013), Karvanike Social Media Function Questionnaire (2013), Adlipour Media Consumption Questionnaire (2013). To analyze the data, one-sample t-test Correlation and regression coefficients as well as structural equation modeling methods were used with the help of SPSS and PLS Smart statistical software.

According to the findings of the research, it was found that there is a significant difference between the observed and hypothetical averages of the variable status of social identity and media function and media consumption of physical education teachers in Khash city. Also, the findings of the research showed that between the role of media consumption and There is a statistically significant difference in the function of social media on the social identity of physical education teachers in Khash city.

The results of the research showed all the indicators of the goodness of fit of the model, so the model of the role of media consumption and the function of social media on the social identity of physical education teachers in Khash city had the necessary fit in terms of the fit indicators.