نقش استراتژی های مدیریت تعارض با میانجی گری مهارتهای روانی مربیان برعملکرد ورزشی تیم های لیگ های بسکتبال بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

5 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر پرداختن به این موضوع از طریق بررسی و شناسایی ترجیحات استراتژیک مدیریت تعارض نسبت به و نتایج تیم بر اثربخشی تیم (برد و باخت، پلی آف، رتبه بندی، و ماندگاری تیم) بود. شرکت کنندگان شامل مربیان زن از 41 تیم در بسکتبال زنان بودند که ترجیحات آنها در سه سطح مسابقات لیگ جمع شده بود. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ چندبخشی برای ارزیابی متغیرهای مطالعات جمع‌آوری شد. و در مطالعه جمعیت شناسی از طریق تکمیل فرم در خواستی از مربیان کسب گردید و در بخش مطالعه اثربخشی اطلاعات آماری از سایت رسمی فدراسیوان بسکتبال ایران داده ها بدست آمد . از آمار استنباطی و مدل‌های آمار پارامتریک رگرسیون چندمتغیری جهت پیش‌بینی فرضیه ، استراتژی‌های مدیریت تعارض مربیان بر اثربخشی تیم‌های بسکتبال بانوان موثر است استفاده شد . «اثربخشی» از طریق مولفه‌های «استراتژی مدیریت تعارض» در مربیان تیم‌های بسکتبال بانوان با تأکید بر میزان F بدست آمده ، می‌توان مطرح نمود که ارتباط معنی‌داری بین مؤلفه‌های «استراتژی‌های مدیریت تعارض» با «اثربخشی» در سطح 01/0=α مشاهده می‌شود. به عبارتی دیگر توان پیش‌بینی «اثربخشی» از طریق مؤلفه‌های «استراتژی‌های مدیریت تعارض» وجود دارد. یافته های تحقیق موارد مفیدی را برای مطالعات آینده ارائه نموده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of conflict management strategies by mediating the psychological skills of coaches on sports performance in club teams of women's basketball leagues.

نویسندگان [English]

  • faranak Tayari 1
  • ali mohammad safania 2
  • Cambys Kamkari 3
  • Shahre Shokarzadeh 4
  • Jamshid Hemti 5
1 PhD student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the study is to address the role of conflict management strategies (control, competition and avoidance) and the extent of strategic conflict management preferences in coaches and teams under their leadership on team effectiveness (wins and losses, ranking, and team durability). Investigating how a women's basketball coach prefers to work in a team and to what extent the choice of conflict resolution style affects team effectiveness. According to the review of the published literature, conflict arises in different stages of team formation and is inevitable. Although conflict reduces the productivity of a team, it can also be beneficial in increasing team performance. Team members in different positions prefer different styles to manage conflicts within a team, but there is still no research to determine the extent of these preferences among female basketball coaches, especially when talking about the impact of conflict management in real situations and team performance. be The purpose of the current study was to address this issue by examining and identifying strategic conflict management preferences and team results on team effectiveness (wins and losses, playoffs, rankings, and team longevity). Participants included female coaches from 41 teams in women's basketball, whose preferences were aggregated across three levels of league competition. Data were collected through a multi-part questionnaire to evaluate the study variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management
  • psychological skills of coaches
  • performance
  • women's basketball