بررسی نقش نگرش و هم‌آفرینی در تأثیر ابعاد سوابق تجربه مشتری بر قصد خرید مجدد از فروشگاه آنلاین (مطالعه موردی: محصولات ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

هدف: استفاده فراگیر و گسترده از اینترنت و ظهور فناوری‌های جدید، همچنان تغییردهنده بازی‌های خرده‌فروشی است. هدف اصلی ما از انجام این تحقیق بررسی نقش نگرش و هم‌آفرینی در تأثیر ابعاد سوابق تجربه مشتری بر قصد خرید مجدد از فروشگاه آنلاین است.روش: جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی پلتفرم دیجی‌کالا هستند. اندازه نمونه مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 تعیین شد و برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از توزیع آنلاین پرسشنامه استاندارد با ضریب‌ آلفای کرونباخ 903/0 استفاده شد. داده‌ها نرمال می‌باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیات از روش‌های آمارتوصیفی، استنباطی و معادلات ساختاری استفاده شده‌است.یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم، مثبت و معنی‌دار ابعاد سوابق تجربه مشتری بر قصد خرید مجدد و همچنین تأثیر غیرمستقیم، مثبت و معنادار ابعاد سوابق تجربه مشتری با نقش میانجی نگرش نسبت به فروشگاه آنلاین بر قصد خرید مجدد از همان فروشگاه بود. همچنین نتایج نقش مثبت تعدیل‌گری متغیر خلق ارزش مشترک بین ابعاد سوابق تجربه مشتری و نگرش نسبت به فروشگاه را تأیید کرد.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت ها می‌توانند از مفهوم خلق ارزش مشترک به عنوان یکی از استراتژی های ارزشمند برای حفظ مشتریان استفاده کنند. راحتی، تجربه تحویل و بهبودی، ارتباط مثبت قابل‌توجهی با نگرش دارند و مشتریان بر قابلیت انتخاب تاریخ و زمان تحویل و کیفیت خدمات تأکید و اهمیت می‌دادند. همچنین، طبق نتایج حاصل از یافته‌ها، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فروشگاه می-تواند بر نگرش و قصد خرید مجدد مشتری از فروشگاه تأثیر گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of attitude and co-creation in the effect of dimensions of customer experience records on the intention to repurchase from an online store (case study: sports products)

نویسندگان [English]

  • Donya Bavi
  • Gholamreza Kenar kordi
Department of Business Management, Abadan branch, Islamic Azad University,Abadan, Iran
چکیده [English]

Objectives

Methodology

Finding

Conclusions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer experience
  • repurchase intention
  • co-creation
  • Sports products