رابطه بین تیپ های فردی و اجتماعی مدیران تربیت بدنی و ارتباطات اثربخش آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بانه، دانشگاه ازاد اسلامی ، بانه، ایران

10.30495/jism.2023.74653.1061

چکیده

اگر مدیران متناسب با ویژگی های فردی و اجتماعی مرتبط انتخاب شوند ، شکوفایی و بهره وری سازمان ها بیشتر خواهد شد. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ های فردی و اجتماعی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شمالغرب کشور با ارتباطات اثربخش آنان است. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی بود که بین سال های 1400 و 1401 انجام شد. جامعه و نمونه پژوهش تمام مدیران تربیت بدنی به تعداد 140 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تیپ فردی و اجتماعی باس-الدریج ( پایایی 87/0) و ارتباطات اثربخش محقق ساخته (پایایی 80/0) استفاده شد.و جهت تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی( آزمون های کلموگراف اسمیرنوف ، لوین، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس وآزمون t ) استفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بدست آمده نشان داد که بین تیپ های فردی و اجتماعی و مولفه های آن، تیپ جسور ، تیپ درون نگر، تیپ تساوی گرا با ارتباطات اثربخش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، و بین تیپ منصف با ارتباطات اثربخش مدیران رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که مدیرانی که تیپهای خاص شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between individual and social types of physical education managers and their effective communication

نویسندگان [English]

  • mozafar yektayar 1
  • mostafa mostafapour 2
  • mozhgan khodamoradpour 3
  • meysam allahmoradi 4
1 Associate Professor in Physical Education and Sport Science Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 PhD Student in Physical Education and Sport Science Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor in Physical Education and Sport Science Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 Assistant Professor in Physical Education and Sport Science Department, Baneh Branch, Islamic Azad University, Baneh, Iran
چکیده [English]

If the managers are selected according to the relevant personal and social characteristics, the prosperity and productivity of organizations will increase. The purpose of this research is to determine the relationship between the individual and social types of physical education managers in the northwest of the country and their effective communication. This research was descriptive-analytical and of a cross-sectional type that was conducted between 1400 and 1401. The population and research sample of all physical education managers was determined as 140 people. To collect data, two standard Bass-Eldridge individual and social type questionnaires (reliability 0.87) and researcher-made effective communication (reliability 0.80) were used. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods (tests Smirnov, Levin's Kolmograph, Pearson's correlation coefficient and analysis of variance and t-test were used. The results of the statistical analysis showed that between individual and social types and their components, bold type, introvert type, egalitarian type There is a positive and significant relationship with effective communication, and no significant relationship was observed between fair type and effective communication of managers. The obtained results indicate that managers who have specific personality types are more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual and social type
  • effective communication
  • managers
  • physical education