طراحی مدل محدودیت های پرداختن به فعالیت‌های اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 درکه-خیابان شهید احمدپور-محله هزارسنگ-نبش کوچه شهید بهشتی-بن بست رضا -پلاک 25

2 گروه آموزشی مدیریت ورزشی .دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران.

10.30495/jism.2023.74120.1055

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص‌های محدودیت‌های اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی و ارائۀ مدل کیفی مطلوب انجام شده است. روش پژوهش کیفی می‌باشد. جامعۀ مورد مطالعه این تحقیق را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و روسای فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ورزش همگانی تشکیل دادند. روش نمونه-گیری به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری (17 مصاحبه) ادامه یافت.


روند تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی براساس مدل نظام‌مند استراوس و کوربین در سه مرحله کد‌گذاری اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. در انتهای مراحل سه‌گانه کدگذاری، لایه‌های مدل نهایی تحقیق به صورت تک‌تک و شماتیک ارائه شد و در نهایت، مدل نهایی تحقیق با ترکیب‌کردن این لایه‌ها ارائه گردید.


بر اساس نتایج تعداد100 مفهوم (کد) از مصاحبه‌ها استخراج شد که در زیر مجموعه 21 مولفه قرارگرفتند و در نهایت زیرشاخه‌های مدل داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین را تشکیل دادند.


نتایج نشان داد که مدل تحت تاثیر عوامل مختلفی می‌باشد. لذا زمانی که مکانیسم اثر این عوامل به‌درستی شناسایی و تشخیص داده شوند می‌توان شاهد کاهش محدودیت‌های فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی فعال و افزایش مشارکت در فعالیت‌های فراغتی ورزشی فعال و تسهیل مذاکرات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of restrictions on engaging in leisure activities with an emphasis on physical activity

نویسندگان [English]

  • حسن کشاورز 1
  • farzam farzan 2
1 درکه-خیابان شهید احمدپور-محله هزارسنگ-نبش کوچه شهید بهشتی-بن بست رضا -پلاک 25
2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Mazandaran University.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of determining the indicators of leisure time limitations with an emphasis on physical activity and presenting a desirable qualitative model. The research method is qualitative. The study population of this research was made up of the staff managers of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran and the heads of sports federations related to public sports. The snowball sampling method continued until theoretical saturation (17 interviews) was reached.


The qualitative data analysis process was carried out based on Strauss and Corbin's systematic model in three stages: primary coding, central coding and selective coding. At the end of the three stages of coding, the layers of the final research model were presented individually and schematically, and finally, the final research model was presented by combining these layers.


Based on the results, 100 concepts (codes) were extracted from the interviews, which were included in the subset of 21 components and finally formed the sub-branches of the foundation's data model with the Strauss and Corbin approach.


The results showed that the model is influenced by various factors. Therefore, when the mechanism of the effect of these factors is correctly identified and diagnosed, we can witness the reduction of restrictions on active sports leisure activities and the increase of participation in active sports leisure activities and the facilitation of negotiations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free time"
  • physical activity"
  • Public sport"
  • "
  • Limitations of leisure time"