استانداردسازی پرسشنامه مدل بهروری گردشگری دوچرخه سواری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jism.2023.74719.1062

چکیده

بهروری وافزایش کارآمدی در تمام دنیا تبدیل به یک اولویت شده است هدف این تحقیق استانداردسازی پرسشنامه بهروری گردشگری دوچرخه سواری ایران بود زیراکه هیچ ابزاری در راستای بهروری گردشگری دوچرخه سواری ایران موجود نبود است بنابراین طراحی وساخت این ابزار بنابر نظر صاحب نظران که شامل کلیه ورزشکار با سابقه دوچرخه سوار واساتید مرتبط صورت گرفت که جامعه شامل 450 نفر از این افراد خبره بوده است و همچنین روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع در دسترس بوده است . یافته های تحقیق همچون شاخص های تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزارپی ال اس مدل سازی معادلات ساختاری وآلفای کرونباخ با کمک اس پی اس اس کلیه تحلیل ها صورت گرفت انجام گرفت. نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده شامل عوامل علی ،زمینه ای ،مداخله ای،راهبردها وپیامدها (ساختار مدیریتی،بررسی ارتقاء سطح بهره وری،تعامل و همفکری مدیران، افزایش تخصص و آگاهی،برنامه ریزی راهبردی در حوزه توریسم ورزشی،تخصیص بودجه مناسب حوزه گردشگری،آموزش نیروی انسانی، ارائه آموزش جهت رشد نیروی انسانی،ارائه خدمات امنیتی،تقویت فرهنگ گردشگری ورزشی،ارتقاء و تقویت بخش سخت افزاری گردشگری،تقویت تناسب و تفاهیم وایجاد محیط رقابتی )بوده است و ابزار دارای روایی وپایایی مناسب وبهترین ابزار مرتبط بهروری بوده است.امید است با کمک این ابزار شاهد موفقیت بیش از پیش ورزشکاران و گردشگران دوچرخه سوار ایرانی باشیم.


واژه کلیدی:استاندارد سازی، گردشگری ،دوچرخه سواری ایران .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of the questionnaire of efficiency model of cycling tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Ahmad joushghani
  • Mohamadreza Esmaeili
  • Hamid Sajadihazave
Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Efficiency and increasing efficiency in the whole world has become a priority. The purpose of this research was to standardize the efficiency questionnaire of cycling tourism in Iran because there was no tool available in line with the efficiency of cycling tourism in Iran. Therefore, the design and construction of this tool according to experts, which includes all athletes with The history of cyclists and related professors was made that the community included 450 of these experts and also the non-probability sampling method was available. Research findings such as confirmatory factor analysis indicators were performed with the help of PLS software, structural equation modeling and Cronbach's alpha with the help of SPSS. The results showed that the identified factors include causal, contextual, interventional factors, strategies and consequences (management structure, review of improving the level of productivity, interaction and consensus of managers, increasing expertise and awareness, strategic planning in the field of sports tourism, appropriate budget allocation The field of tourism is training of manpower, providing training for the development of manpower, providing security services, strengthening the culture of sports tourism, upgrading and strengthening the hardware sector of tourism, strengthening compatibility and understanding, and creating a competitive environment, and the tool has appropriate validity and reliability and is the best related tool. It has been effective. It is hoped that with the help of this tool, we will witness more success for athletes and cycling tourism in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • tourism
  • cycling