پیامدهای حاصل از توسعه ورزش درمانی: رویکردی به سوی ارتقای سلامت جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.30495/jism.2023.74987.1067

چکیده

هدف این پژوهش تعیین پیامدهای حاصل از توسعه ورزش درمانی در جهت ارتقای سلامت جامعه می باشد. این مطالعه از نوع کیفی و به روش داده بنیاد و با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق و باز با نخبگان و متخصصان این موضوع انجام شد. مصاحبه ها بـه صـورت هدفمنـد و بـه شـیوه گلوله برفی و تا اشباع نظری ادامه یافت. داده هـای حاصـل از مصـاحبه هـا بـه روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت. یافته های حاصل از مصاحبه ها در مقوله های توسعه زیر ساخت- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و سلامتی دسته بندی شدند و در مقوله توسعه سلامتی که شامل سلامت فردی و اجتماعی بود موارد (کاهش مرگ و میر- از بین رفتن درد- کاهش بیماری ها- رسیدن به تناسب اندام- ارتقا سطح سلامت جسمی- افزایش سطح تحرک و فعالیت- کسب احساس شادی- تقویت سرزندگی- تعدیل انرژی و هیجان- فاصله گرفتن از روزمره گی و ارتقا سطح سلامت روحی- بالا رفتن سن مرگ- کاهش مراجعه به بیمارستان ها- ارتقا سطح نشاط و بالندگی اجتماعی- افزایش امید به زندگی- کاهش استرس و اضطراب) شناسایی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، توسعه ورزش درمانی می تواند در جهت ارتقای سلامت افراد و جامعه بسیار موثر و کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the development of exercise therapy: an approach towards community health promotion

نویسندگان [English]

  • Zahra Rouhani 1
  • Hassan Fahim Devin 2
  • mohamadreza Ismailzadeh Kandahari 2
1 PhD student, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the consequences of the development of exercise therapy in order to improve community health. This qualitative study conducted using the Foundation's data method and using in-depth interviews with elites and experts in the field. The interviews were continued in a purposeful manner and snowball until the theoretical saturation was reached. The data obtained from the interviews were analyzed using the foundation data method and through three stages of open, axial and selective coding. The findings were categorized to infrastructural, cultural, social, political, economic and health development; and in health development category, included individual and community health, items were decrease in mortality, pain elimination, diseases reduction, getting fit, improving the level of physical health, increasing the level of mobility and activity, gaining a feeling of happiness, strengthening vitality, modulating energy and excitement, staying away from everyday life and improving the level of mental health, increasing the age of death, reducing referring to hospitals, improving the level of vitality and social growth, increasing life expectancy, reducing stress and anxiety were identified. Based on the findings of the research, the development of exercise therapy can be very effective and helpful in individual and community health improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outcome
  • sports development
  • health promotion