نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا مورد مطالعه شرکت‌های تولید لوازم ورزشی تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، اداره آموزش و پرورش شهرستان اهر.

3 اداره کل آموزش و پرورش استان قم، اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شهرستان قم.

10.30495/jism.2023.74733.1063

چکیده

مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا مورد مطالعه شرکت‌های تولید لوازم ورزشی تبریز می‌باشد.

روش کار: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، از نوع کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های تولید لوازم ورزشی تبریز بوده حجم نمونه 300 شرکت انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در این راستا از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه قابلیت‌های پویای سازمانی جی یانگ مک کاب و همکاران، پرسشنامه فناوری اطلاعات بر اساس مدل سابروال و چان و عملکرد شرکت (سوها و یاداو) بود که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. داده‌های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته های بدست آمده نشان داد که فناوری اطلاعات از طریق عملکرد خود به عنوان یک مکانیسم هماهنگی و یکپارچه سازی بر مزیت‌های رقابتی تأثیر می‌گذارد، که منجر به بهبود قابلیت های مدیریت در شرکت‌ها و بین سازمان های تولیدی می شود، که منجر به تمایز بیشتر و افزایش عملکرد می‌شود.

نتیجه‌گیری: براساس مدل بدست آمده و ارتباطات تایید شده بین مولفه های مدل ، نتایج بدست آمده حاکی است که فناوری اطلاعات و قابلیت‌های پویا برعملکرد شرکت‌های تولید لوازم ورزشی تبریز تاثیر مثبت داشته وهمچنین قابلیت‌های پویا تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت را واسطه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of information technology on company performance with emphasis on the mediating role of dynamic capabilities The study of sports equipment manufacturing companies in Tabriz

نویسندگان [English]

  • sajed pourhassan 1
  • soheyla bagher zadeh 2
  • fatemeh bagher zadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Islamic Azad University, Ahar, Iran.
2 General Department of Education of East Azarbaijan Province, Department of Education of Ahar city.
3 General Department of Education of East Azerbaijan Province, Department of Education of Qom city.
چکیده [English]

Objective: The general purpose of current research is to determine the impact of information technology on the performance of the company, emphasizing the mediating role of the dynamic capabilities studied in the sports equipment manufacturing companies of Tabriz.

Methodology: The current research was quantitative in terms of methodology, applied in terms of purpose, and descriptive-correlation in terms data collection. The statistical population of this research includes sports equipment manufacturing companies in Tabriz, and the sample size of 300 companies was selected. The data were analyzed using structural equation modeling, in which SPSS and smart PLS software was used. The data collection tools dynamic organizational capabilities questionnaires by Ji-Yang McCabe and colleagues, information technology questionnaire based on Saberval and Chan's model and company performance (Soha and Yadav) and the validity and reliability of the tool were confirmed. . The collected data were analyzed at two levels (descriptive statistics and inferential statistics).

Results: The findings showed that information technology affects competitive advantages through its performance as a coordination and integration mechanism, which leads to the improvement of management capabilities in companies and between production organizations. which leads to more differentiation and increased performance.

Conclusion: Based on the obtained model and the good and confirmed connections between the components of the model, the obtained results indicate that information technology and dynamic capabilities have a positive impact on the performance of sports equipment manufacturing companies in Tabriz, and also the dynamic capabilities of technology influence It mediates information on the performance of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • firm performance
  • dynamic capabilities