دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1401 
طراحی مدل برون‌سپاری فعالیت‌های بازاریابی باشگاه‌های ورزشی

10.30495/jism.2023.23193

مراد حیدری؛ محمد نیکروان؛ یداله عباس زاده سهرون؛ حجت اله طاهری روزبهانی