دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1402 
شناسایی و تبیین راهبردهای نگهداری خیرین ورزش یار در ساخت اماکن ورزشی

صفحه 15-29

10.30495/jism.2023.21693

اسماعیل دل داده مهربان؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری