اهداف و چشم انداز

تولید و انتشار نظریه های بومی در حوزه ورزش
 انتشار یافته های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
 انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات بر پایه روش های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
 ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی در حوزه علوم ورزشی
 تلاش برای ورود و عضویت درپایگاه های اطلاعاتی بین المللی
ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران ایرانی و بین المللی
ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین دانشجویان، معلمان و اساتید