اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور علی محمد صفانیا

مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی) استاد ،دانشکده:ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/a-safania/fa
a.m.safaniagmail.com

مدیر مسئول

دکتر کیوان ملانوروزی

روانشناسی ورزشی استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایرن.

srb.iau.ir/faculty/k-molanorouzi/fa
keivannorozygmail.com
0000-0003-1374-460X

مدیر داخلی

دکتر مهدی تاراجیان

تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران، ایران

mehdi.tarajiansrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور علی محمد امیر تاش

مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی) استاد گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

alimohammadamirtashgmail.com

پروفسور ابوالفضل فراهانی

استاد گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه پیام نور

a.farahanipnu.ac.ir

پروفسور محمد کشتی دار

اقتصاد در ورزش - کسب و کارهای ورزشی اوقات فراغت و تفریحات سالم ورزشی - گردشگری ورزشی مدیریت راهبردی در ورزش استاد، گروه مدریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/keshtidar
keshtidarum.ac.ir

پروفسور مهرداد محرم زاده

مدیریت ورزشی استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

mmoharramzadehyahoo.com

پروفسور محمدعلی اصلانخانی

علوم ورزشی و تندرستی / علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی استاد، گروه علوم ورزشی و تندرستی و فناوری ورزشی، ، دانشگاه شهید بهشتی

mohammadaligmail.com

پروفسور مهرعلی همتی نژاد طولی

استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران.

mehralihemmatiyahoo.com

دکتر سعید صادقی بروجردی

استاد گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه کردستان

sboroujerdiuok.ac.ir

دکتر فرمان کامان

استاد ،گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه قطر، قطر

ferman.konukmangmail.com

دکتر مجتبی کاویانی

استاد، گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آکادیا، کانادا

mojtaba.kavianiacadiau.ca

دکتر استفان شیمانسکی

استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه میشیگان

stefan.szymanski.1city.ac.uk

دکتر لئوناردو ماتارونا

Sports Management دانشیار دانشگاه کانادایی دبی

matarunagmail.com
mataruna@gmail.com

کارلوس آلبرتو فیگوئرادو داسیلوا

دانشگاه های سالگادو دی اولیویرا و مرکز دانشگاه آگوستو موتا · علوم فعالیت بدنی و توسعه محلی

carlossilvagmail.com

دکتر مسعود نادریان جهرمی

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

dr.masoudnaderiangmail.com

دکتر رضا نیک‌بخش

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

nikbakhsh_rezayahoo.com

دکتر مظفر یکتایار

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

myektayargmail.com

دکتر رضا صابونچی

دانشیار، گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

rezasabonchigmail.com

دکتر سید جعفر موسوی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

moosavi.s.jgmail.com